Dos dígits per a Digithum

Dos dígits per a Digithum

Digithum arriba a 10 números i aquest fet val la pena de destacar-lo, atès que significa la consolidació del projecte i en confirma la pertinència i la viabilitat. La revista assoleix aquesta fita en la seva trajectòria, que esperem que sigui duradora, immersa en un procés constant de millores que l...

Saved in:
Translated title: Dos dígitos para Digithum
Digithum reaches double digits
Journal Title: Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society
Author: Narcís Figueras
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
English
Spanish
Get full text: https://digithum.uoc.edu/jms/article/view/500
Resource type: Journal Article
Source: Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society; No 10 (Year 2008).
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i10.500
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Humanities, Multidisciplinary
Abstract: Digithum arriba a 10 números i aquest fet val la pena de destacar-lo, atès que significa la consolidació del projecte i en confirma la pertinència i la viabilitat. La revista assoleix aquesta fita en la seva trajectòria, que esperem que sigui duradora, immersa en un procés constant de millores que l'ha dut a figurar en els espais d'indexació de revistes més exigents. La revisió cega dels articles per part de dos avaluadors en tots els casos, com també un conjunt de requisits formals i de gestió que hem posat en marxa permeten que sigui present als índexs de referència i que hi sigui cada cop més ben valorada.
Translated abstract: Digithum llega a los 10 números, un hecho que hay que destacar, ya que significa la consolidación del proyecto y, a nuestro parecer, confirma su pertinencia y viabilidad. La revista alcanza este hito en su trayectoria –esperemos que sea duradera– cuando se halla inmersa en un proceso constante de mejoras que la ha llevado a figurar en los más exigentes espacios de indexación de revistas. La revisión ciega de los artículos por parte de dos evaluadores en todos los casos, así como un conjunto de requisitos formales y de gestión que hemos puesto en marcha permiten que esté presente en los índices de referencia y con una valoración progresivamente mejor.
Digithum reaches its tenth issue and this is worth highlighting given what it means for the consolidation of the project and the confirmation of its relevance and viability. The journal reaches this landmark, which we hope will be the first of many, immersed in a process of continuous improvement that has seen it indexed in the most demanding journal directories. Blind review by two peers in all cases, and the series of formal and management requirements mean that it has been included in the leading indices and is increasingly well respected.