Sobre el plagi acadèmic a Europa. Un enfocament analític basat en quatre estudis

Sobre el plagi acadèmic a Europa. Un enfocament analític basat en quatre estudis

Amb el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el plagi esdevé un problema cada cop més greu en la comunitat acadèmica. Segons els estudis sobre el plagi acadèmic elaborats en universitats de quatre països europeus diferents, l'índex de plagi entre els estudiants...

Saved in:
Translated title: Sobre el plagio académico en Europa. Un enfoque analítico basado en cuatro estudios
On academic plagiarism in Europe. An analytical approach based on four studies
Journal Title: Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society
First author: Vanja Pupovac
Other Authors: Lidija Bilic-Zulle;
Mladen Petrovecki
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
English
Get full text: https://digithum.uoc.edu/jms/article/view/507
Resource type: Journal Article
Source: Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society; No 10 (Year 2008).
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i10.507
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Humanities, Multidisciplinary
Abstract: Amb el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el plagi esdevé un problema cada cop més greu en la comunitat acadèmica. Segons els estudis sobre el plagi acadèmic elaborats en universitats de quatre països europeus diferents, l'índex de plagi entre els estudiants és considerablement alt i els estudiants majoritàriament passen per alt o permeten el plagi per la manca de coneixement, la manca de conseqüències o simplement perquè les TIC fan que el plagi sigui fàcil de cometre. Les conclusions dels estudis que es presenten en aquest article indiquen que cal introduir polítiques estrictes contra el plagi a les universitats. Pensem que s'hauria de captar l'atenció del públic sobre el problema del plagi, que s'hauria de debatre en altes esferes i que s'haurien d'aplicar mesures efectives contra el plagi. L'abast del plagi entre estudiants i les seves actituds envers el plagi reben influències de l'entorn cultural i també per l'escenari acadèmic. En comunitats multiculturals, com ara la comunitat europea, és necessari investigar i comparar el comportament acadèmic a diferents països per a establir estàndards equivalents en l'ensenyament arreu d'Europa.
Translated abstract: Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el plagio se convierte en un problema cada vez más grave en la comunidad académica. Según los estudios sobre el plagio académico elaborados en universidades de cuatro países europeos diferentes, el índice de plagio entre los estudiantes es considerablemente alto y los estudiantes mayoritariamente pasan por alto o permiten el plagio por la falta de conocimiento, la ausencia de consecuencias o simplemente porque las TIC hacen que el plagio sea fácil de cometer. Las conclusiones de los estudios que se presentan en este artículo indican que hay que introducir políticas estrictas contra el plagio en las universidades. Creemos que tendría que captarse la atención del público sobre el problema del plagio, que tendría que debatirse en altas esferas y que tendrían que aplicarse medidas efectivas contra el plagio. El alcance del plagio entre estudiantes y sus actitudes hacia el plagio reciben influencias del entorno cultural, así como del escenario académico. En comunidades multiculturales, como la comunidad europea, es necesario investigar y comparar el comportamiento académico en diferentes países para establecer estándares equivalentes en la enseñanza en toda Europa.
With the development of information and communication technology (ICT), plagiarism becomes an ever more serious problem in the academic community. According to the studies on academic plagiarism conducted at universities in four different European countries, plagiarism rates among students are quite high and students mostly ignore or allow plagiarism because of a lack of knowledge, lack of consequences, or simply because ICT makes plagiarism easy to commit. The findings of the studies presented in this paper indicate that strict policies against plagiarism need to be introduced at universities. We believe that the problem of plagiarism should be brought to public attention and discussed at a higher level and that effective measures against plagiarism should be implemented. Prevalence of plagiarism among students and their attitudes towards plagiarism are influenced by cultural environment as well as the academic setting. In multicultural communities, such as the European community, it is necessary to investigate and compare academic behaviour in different countries in order to establish equivalent standards in education across Europe.