Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Este artigo está enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisión TIC da rede permanente de formación do profesorado da Consellería de Educación de Galicia. Este curso desenvólvese totalmente en rede sen que exista previsión de ningunha sesión presencial....

Guardado em:
Título traduzido: Itinerary of Digital Competence: the advanced level
Título da revista: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación
Primer autor: Eduardo Rodríguez-Machado
Outros autores: Emilio J. Veiga-Río;
Mercedes González-Sanmamed
Palavras chave:
Palavras chave traducidas:
Idioma: Espanhol
Ligação recurso: http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.13.599
Tipo de recurso: Artigo de revista
Fonte: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol Extra, No 13 (Ano 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.599
Entidade editora: Universidade da Coruña / Universidade do Minho
Direitos de utilização: Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
Matérias: Ciências Sociais e Humanidades --> Educação e Pesquisa Educativa
Ciências da Saúde --> Psicologia Multidisciplinar
Resumo: Este artigo está enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisión TIC da rede permanente de formación do profesorado da Consellería de Educación de Galicia. Este curso desenvólvese totalmente en rede sen que exista previsión de ningunha sesión presencial. Sabemos que a tarefa de titoría resulta polo tanto moi importante no bo funcionamento do mesmo. Pretendemos explicar cómo funciona os itinerarios de competencias dixitais dende o perfil do titor do curso. O asesoramento no funcionamento da Plataforma, as axudas na resolución de dificultades, as correccións e as avaliacións serán tarefas primordiais no traballo do titor. O obxectivo principal de todo este proceso de formación é o de mellorar as competencias dixitais do profesorado e facilitar a mellora da calidade do ensino fomentando a aplicación práctica desta formación adquirida.
Resumo traduzido: This article is framed in the itinerary of digital competence (advanced level) suggested by the TIC Commission of the permanent net of formation of the teaching staff of the Department of Education of Galicia. This course copes totally in net without there being forecast of any eyewitness session. We know that the task of tuition is therefore very important in the good functioning of it. We intend to explain how it works the itineraries of digital competences from the profile of the tutor of the course. The advice in the functioning of the Platform, the helps in the resolution of difficulties, the corrections and the evaluations will be fundamental tasks in the work of the tutor.